2014-01-23

Analys: Avega group

Notis: Denna Analys gjordes tidigt i min "karriär" och bör därför tas med en nypa salt. Mycket av min åsikt då är tagen från Placeras analys märker jag nu. Kvartalsrapporterna som följt har visat på svårigheten med att bedöma konsultbolags inkomster vilket är varför jag valt att helt avstå från investeringar inom branschen. Likaså är jag orolig för att löneutveckling för anställda kommer öka medan inkomsten från arbetet pressas av konkurrens vilket pressar marginalerna.

Försöker mig på en till analys, denna gång i form av konsult bolaget Avega Group. På Avanza beskrivs de på följande vis: "Avega Group är ett konsultbolag specialiserat på IT- och verksamhetsutveckling. Kunderna är huvudsakligen medelstora och stora nordiska företag främst inom bank och finans, detaljhandel, tillverkniningsindustri och offentlig sektor. Verksamheten bedrivs i ett antal specialiserade dotterbolag."
De har tre segment där Stockholm är det största, följt av Öresund och Väst. Bland de största kunderna kan nämnas Nordea, Försvarsmakten, Handelsbanken och Com Hem. Medan andra konsultbolag såsom Connecta vart tvungen att gå över mer och mer till off-shore verksamhet så har Avega Group tagit marknadsandelar på hemmaplan där marginalerna är bättre. Senaste året har de lyckats med att effektivisera intjäning och minskat på utgifterna. Huvudpunkterna ur Q3 rapporten var:

  • Kassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande till korta skulder, var 160,0 (138,2) procent vid utgången av perioden. 
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,5 (0,3) MSEK. Avega Groups eget kapital uppgick vid periodens slut till 32,6 (28,2) MSEK. 
  • Koncernens soliditet uppgick till 39,3 (30,0) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 (–18,5) MSEK.  Periodens totala kassaflöde uppgick till –8,7 (–48,8) MSEK. 
  • Under perioden har utdelning till aktieägare skett med 15,0 MSEK. (Placera förutspår utdlening på 2kr/aktie vilket blir 30 MSEK för utdelning för nästa år. Vilket de verkar kunna få ihop)
  • Vid periodens slut uppgick moderbolagets kassa till 13,5 (0,1) MSEK och det egna kapitalet till 27,1 (23,6) MSEK.
  • Skulder har de minskat från 91,7 MSEK till 56,0 MSEK
  • Tillgångar har ökat från 35,6 MSEK till 36,2 MSEK

De har alltså förbättrade resultat på samtliga punkter. Sedan var intjäningen för Q3 samma som året innan men med minskade personalkostnader så ökade omsättning ändå. Tillgångsökningen visar på att redan i Q3 slog Avega Group sitt resultat för hela räkenskapsåret för 2012. 2kr utdelning skulle ge 7% utdelning och inom 3år räknar de med att kunna 3 dubbla förra årets utdelning vilket de har kunnat göra tidigare. De startade efter Q3 ett dotterbolag i Norge så det finns även en tillväxt potential i bolaget utöver utdelningen. Vinsten väntas öka 20% för 2014 och 2015. Dock påverkas utdelningen starkt av vinsten som är ganska konjunkturkänslig. De har dock aldrig gått med förlust och en stark finansiell ställning gör att de kan hålla uppe nivån hyfsat på utdelningen även om det går mindre bra. För utdelnings jagaren så är det en liten roligare aktie med chans på tillväxt medan för den mer defensive så kan risken vara lite för stor. Placera beskriver det bra :  En volatil vinstutveckling betyder hög rörelserisk men det kompenseras av en låg finansiell risk i och med den starka balansräkningen. 

Rent värdemässigt så blir högsta köpkursen med avkastningskrav på 14% 28kr vilket ger 2% marginal från dagens kurs på 27,6. Dock är än så länge de andra bolagen jag kollat på långt dyrare än så vilket gör Avega Group mer intressant. Beräkningen görs med ROE/Avkastningkrav * BVPS = 66%/14%*6,0. P/E talet kan tyckas högt men snittet i branschen ligger på runt 32 så där finns det stor potential. Har man ägt aktien sedan 2008 har 40% av avkastningen kommit från utdelningar. Då de klarar svåra tider vettigt och delar ut bra under en lång tid verkar det som ett bra bolag ur den aspekten. Andra sidan av myntet är att de är väldigt konjunkturkänsliga vilket gör att vinsten och därmed utdelningen är lika stabil som man skulle vilja ha. I detta fallet får man en möjlig tillväxt istället.

Efter lundaluppens förfining av grahams investeringkriterier som jag lånar:
Tillräcklig storlek: Nej, i smallcap och därför alldeles för litet.
Stark finansiell ställning: Nej, Tillgångarna är bara 1,6 gånger skulder men kan hamna här inom ett år.
Intjäningsstabilitet: Nja, bara funnits i 6 år men har alltid gått med vinst.
Intjäningstillväxt: Nej, tillväxten beror helt på konjunktur.
Trovärdig Ledning: Ja, Snabb sökning såg inga bekymmer. Jan Rosenholm har varit VD sedan bolaget grundades.
Gynsam ägarbild: Ja, Rosek Invest AB har 73.4% av rösterna och ägs av de två grundarna Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson. Det är stort

Den höga direktavkastningen och den regelbundna utdelningen är ett plus ur ägarperspektiv och tillväxtinvesteringar verkar funka bra. Det är dyrt att investera nytt men i längden gynnar de aktieägaren. Väst delen av företaget bildades senast och bör gå plus totalt under 2013. De verkar som Avega har tillräckligt låga kostnader jämfört med deras kompetens för att konkurrera med äldre konsult företag vilket är varför de kan slå sig in på nya marknader med gynnsamt utfall. Funderar mer och mer på hur bra dessa kriterier funkar. Ska nog köpa The Intelligent Investor i veckan. Kan dock förstå att Intjäningstillväxten fäller detta bolag ganska hårt. Tror dock det finns värde i bolaget och tillväxtpotential. Som fallskärm har man utdelningen och den starka balansräkningen. Stabila kunder utgör även de en fallskärm förutsatt att de kan behålla dem vilket inte verkar vara något problem just nu. Frågan är om fallskärmen tar ut konjunkturkänsligheten. Ska dock se om kursen vill ner lite till innan eventuellt köp. Vill även se efter lite andra bolag. Castellum verkar jag b.l.a ha felvärderat i form av framtida stabila tillväxt vilket gör att den borde vara dyrare än den faktiskt är då man får 7% tillväxt och 4-5% avkastning per år för väldigt låg risk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar