2014-03-06

Kort om: Diös


Diös släppte rapport förra veckan och vill följa upp min tidigare semi-analys.
Resultatet per aktie som jag gillar att kolla på minskade från 5.73 till 4.32 . Detta visar sig vara ganska missvisande siffror. Förra året ökade värdet på deras fastigheter med 189 MSEK till skillnad från i år där den minskade med 24 MSEK vilket påverkar resultatet ganska mycket. Förvaltingsresultat är desto viktigare och de ökade med 4% från 340 MSEK till 354 MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 43.29kr (jfr 41.3). Kassaflödet från den löpande verksamheten investeringsverksamheten uppgick till 68 MSEK som fås genom sålda fastigheter - köpta fastigheter. De minskade sina lån med 229 MSEK vilket är mer än dubbelt så stor minskning gentemot året innan. De delade ut 172 MSEK och har vid årets utgång 121 MSEK så att inte öka utdelningen verkar väl motiverat för att minska belåning och öka soliditet. Kassaflödet efter årsslutet var 4.57 kr per aktie (jfr 4.50) vilket är en ökning om än, en något mindre ökning. Soliditeten ökade med 1.5 procentenheter till 26.8% vilket får anses vara fortsatt lite i underkant. Diös mål är att hålla soliditet över 25%, kan man anta att det är ett tillräckligt högt mål? Räntetäckningsgraden ligger på 2.2 vilket är åt rätt riktning, den får gärna närma sig 2.5 men det verkar som Diös kommer kunna få till det utan att minska på vinstökningen. Eftersom de minskar belåningen får de även mer utrymme att göra nya förvärv samt förädlingar vilket ger möjlighet till ökad vinst.

Summa summarum så har Diös en något låg soliditet även om deras stora marknadsandel i norr och mindre känslighet för bostadspriser gör att Diös kan tyckas säkrare än vissa andra fastighetsbolag. Jag skulle lätt kunna se mig själv som ägare av Diös. Tyvärr tycker jag Diös är ganska rimligt värderat i skrivande stund och väljer att avvakta. Vill även gärna se om de kan få en jämnare resultat och utdelningsökning alternativt billigare pris.

Tankar om Diös?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar