2014-03-27

Tajming av köp i förhållande till utdelning?

Då jag fortfarande är relativt ny på börsen är något jag funderat på tajming vad gäller utdelningar. Jag skrev ett inlägg tidigare här. Där skrev jag enbart lite snabbt om olika utdelningsformer och funderingar kring hur de funkade och även om det var någon mening att tajma i form av att sälja innan utdelningen och köpa några veckor efteråt för en överavkastning istället för att bara hålla. Har väl inte riktigt facit i hand än men som nämndes i kommentarerna (som jag nu håller med till stor del) är det onödigt att spekulera och kurserna kan lika gärna gå upp som ner efter en utdelning. I stort sett fortsätter aktierna att gå upp och ner lika mycket innan som efter utdelning. Tex. gick Awilco först ner till mer än utdelningsnivån för att en vecka senare vara upp på 3kr från dagen innan utdelningen (utdelning på 6.6kr). Castellum verkade ha visst köptryck strax efter utdelning för att sluta en kr mer en det i teorin borde. Diadrom var intressant då den bara gick ner hälften av utdelningen. Gissar på att det har med att de som äger nu kommer inte sälja till lägre nivåer och/eller tror på bättre tider vilket kan ses som att kursen har bottnat tills ny information kommer in.

En ny fundering kring tajming är när man vill köpa ett bolag. T.ex. med Castellum just nu kommer inte ge utdelning på ett år. Bör man då vänta ett halvår och se om man kan komma in billigare. Då det är ett långsiktigt innehav är främsta målet att få ett så lågt GAV som möjligt och avkastningen i form av utdelning dröjer ett tag. Medan man väntar på de flesta svenska företag som delar ut en gång om året. Bör man lika så investera i företag som har brutet räkenskap år eller som har halvårs eller kvartalsutdelning. Detta för att öka årets utdelningsnivå men även den långsiktiga avkastningen totalt sett. Ett mer konkret exempel är att jag från Awilco just nu kan komma att få in 3000kr under nästkommande kvartal som tillsammans med nytt sparande kan stärka portföljen inför nästa års utdelningssäsong.

Likaså vad är en vettig köpkurs och när räknar man in utdelningen som en rabatt. T.ex. så köps TeliaSonera idag för 48 kr. Utdelningen är ganska snart, och är på 3kr, är värdet för bolaget i sig just nu 45? Eller är värdet 48-52 som det varit senaste halvåret och utdelningen är nu en rabatt. Telia finner sig även nu lite rabatterad pga mutskandalen men de tjänar fortfarande lika mycket så nyheterna bör inte påverka allt för mycket om man inte har etiska krav som man inte tycker Telia uppfyller.

Just nu kollar jag främst på bolag som inte gett utdelning än som kan köpas till ett rimligt pris och bör ha möjlighet att ge, om inte ökad utdelning, samma utdelning nästkommande år. Eftersom kommer jag kolla extra på bolag som har kvartals alternativt halvårsutdelning men ej ignorera andra bolag.

Hur gör ni? Gör det någon skillnad så länge priset är bra eller kan periodiseringen av utdelning påverka när det är lämpligt att investera i vad? Tillkommer någon typ av rabatt när man närmar sig utdelning och hur gör man för att justera?

2014-03-15

Tankar och investeringsstrategi

Tankar
Funderade på vad jag skulle säga till någon om hur de bör gå till väga innan de investerar i ett företag och kom på att det inte finns något skäll att jag själv skulle göra något annorlunda. Löst hade jag sagt att man borde investera som en defensiv investerare. Vad gör man då? Man letar efter stora företag med om inte garanterad så ganska stabil intjäningsförmåga. Denna intjäningsförmåga beror på många faktorer. Intjäning i form av en jämn mängd kunder eller produktion i en viss takt. Här spelar storleken på bolaget in då större bolag som har flera miljoner kunder spelar en förlust av några kunder en mindre roll jämfört med större bolag. En förlust av en del kunder påverkar dem mindre än vad samma förlust skulle göra för ett mindre bolag. Detta medför en ökad stabilitet vad gäller storleken på bolaget. Intjäningsförmåga påverkas även av marknaden bolaget agerar på och vad för typer av konkurrensfördelar ett bolag har. Konkurrensfördelar är viktiga då det blir bästa sättet att uppskatta hur mycket ett bolag kan tänkas tjäna i framtiden i jämförelse med deras konkurrenter. Höga inträdes barriärer eller så kallade "moats" är också en faktor som kan styrka framtidsutsikterna.

Intjäningsförmåga flyter in väl i nästa steg vilket är om bolaget har gedigna finanser där inflödet av nytt kapital är viktigt. Inom finanser så är det viktigt att veta vad det kostar att driva företaget i form av investeringar (känt som CAPEX). Springer kostnader iväg i takt med att intjäningen minskar kan det vara bra att ta en extra titt. Skillnaden mellan intjäning och kostnaderna för drift samt utveckling är rörelsemarginalen vilket blir det kassaflöde som bolaget har att röra sig med. Goodwill är värdet av ett bolag utöver deras egna kapital, även kallat immateriella tillgångar. D.v.s skillnad på tillgångarna och vad ett bolag skulle betala för det vid förvärv. Grovt så är det deras rykte som minskar på goodwill om det blir sämre och kan öka goodwill om det blir bättre. När goodwill skrivs ner påverkar det resultatet negativt men ej kassaflödet vilket knyter in vikten av att kolla på kassaflödet.

Kassaflödet är företagets krigskista och används lämpligt för expansion, utdelning eller återbetalning av lån. Lån är en viktigt del för att få finansiering för bolagen för expansion och dyl. Vad som är viktigt då är att ett bolag bör kunna dels kunna betala räntan från lånen (1) och dels kunna betala av lånen helt när lånen löper ut (2). (1) kallas ränteteckningsgrad och beräknas genom att dela intäkterna efter finansiella intäkter på räntekostnader. (2) är känt som soliditet som är ett mått på hur stabilt företaget är i form av hur belånade de är. En bra soliditet för bolag är olika beroende på vilken  bransch de agerar i. Men generellt vill man ha så hög soliditet som möjligt och det är i stort sett bara banker och fastighetsbolag som kommer undan med soliditet under 50%.

Ett bra mått att mäta fria kassaflödet är utdelningar och likaså om ett bolag har några tankar på tillväxt. En utdelningsandel på 80% innebär att de inte kan investera så mycket av vad de tjänar i egen verksamhet. Det är ofta större bolag som kommer in här. Delas 50% ut så investeras fortfarande en del i verksamheten men en del ges till aktieägarna. De flesta bolag ligger på denna nivå. Är det mindre än 50% så bör ett bolag investera det mesta i sin egna verksamhet. Utdelningsnivån kan även påverkas av utdelningspolicyn.

Investeringsstrategi
Hittills i mina analyser har jag följt en viss mall och specificerar nu vad jag kollar på och vad jag anser företaget behöver ha för att få godkänd inom respektive område. De kommer förmodligen behöva revideras något eftersom.
 • Konkurrens och arbetssätt
  Kunskap om bolagets arbetssätt samt vad som utmärker bolaget gentemot konkurrenter. För att klara detta kriteriet ska jag förstå bolagets verksamhet och hur bolaget kan garantera framtida intäkter över en längre tid i form av bättre tjänst, högre kvalité eller dyl. 
 • Finansiell ställning
  Detta kriteriet nås om bolaget har en såpass stark finansiell ställning att de har en god räntetäckningsgrad på över 2 (4 för cykliska och konjunkturkänsliga bolag), samt en bra soliditet jämfört med andra bolag i samma bransch. Banker över Basel II 15% och fastighetsbolag över 40%.
 • Tillväxt och intjäningsstabilitet
  Bolaget ska främst ha en stabil intjäningsförmåga, men även ha tillväxt potential för att kunna få mer från bolaget i framtiden vilket gör att nästa punkt är viktig. Detta kriteriet uppfylls om det finns goda tillväxt möjligheter och befintlig intjäningsförmåga kvarstår.
 • Utdelningstillväxt och -stabilitet
  Bolaget ska ha en policy som möjliggör en stabil och ökande utdelning över tid. Kriteriet uppfylls om bolaget har delat ut under en längre tid (minst 5 år) och har ökat utdelningen i takt med att intäkter ökat. Direkt avkastningen ska helst vara över 5% och utdelningsandelen över 50%.
 • Ledning och Ägarbild
  Ledningen, samt ägarna ska vara starka och stabila, med aktieägarnas intresse som prioritet. Här blir det lätt att fria hellre än att fälla men får försöka skapa mig en uppfattning om ledningen samt ägarna. Ska även ha uppsikt över insiderägande samt om cheferna har rimliga löner.
 • Risker
  Här vill jag vara medveten om ett bolags risker för att bedöma om jag känner mig trygg nog i en investering. Fyller bolaget mina andra kriterier får jag bedöma om existerande valuta/bransch/politiska/råvaru risker är tillräckligt för att få mig att avstå från en investering.
 • Nyckeltal
  Vissa enkla nyckel tal kommer även att följas men kan i vissa fall brytas ifall de andra kriterierna motiverar det. Men en direktavkastning på över 5% och P/E på under 15. Kursen få ej heller befinna sig på 3 månaders högsta.
Då jag egentligen inte vill ha allt för mycket regler på vad min portfölj får innehålla då jag kanske utsetts för vissa svagheter som fondförvaltare har i sina restriktioner. Dock behöver jag ändock några riktlinjer:
 • Omsättningen i portföljen ska över tid minska och målet för 2014 är 26 transaktioner och för 2015 är målet 16 transaktioner. Målet är alltså att inte ha transaktioner utöver köp av månatliga sparandet.
 • Portföljen jämförs med SIXRX för att se om det vore bättre att ha allt i AVANZA ZERO. Inte hundra på hur rättvist det är med tanke på innehaven i andra länder.
 • Direktavkastningen från portföljen ska överstiga 5% och för 2014 är målet över 10000kr i utdelningar för att varje år öka med 5000kr. Detta medför att det totala sparandet behöver uppgå till 100000 per år exklusive utdelningar.
 • Tål att nämnas så kommer ej belåning att användas.
Då jag fortfarande håller på att bearbeta min metodik är detta än så länge en skiss samt funderingar. Bör även nämnas att jag inte gått in något på värdering av bolag men kollar utöver dessa kriterier på vad ett företag kan ge för avkastning över tid som förklaras utmärkt här. Kollar även på hur värdet på eget kapital kan tänkas öka som skrivs bra om här. Båda dessa hjälper mig att se vilka av de bolag jag finner intressanta, är mest köpvärda.

Svagheter och styrkor med detta tillvägagångssätt?

2014-03-06

Kort om: Diös


Diös släppte rapport förra veckan och vill följa upp min tidigare semi-analys.
Resultatet per aktie som jag gillar att kolla på minskade från 5.73 till 4.32 . Detta visar sig vara ganska missvisande siffror. Förra året ökade värdet på deras fastigheter med 189 MSEK till skillnad från i år där den minskade med 24 MSEK vilket påverkar resultatet ganska mycket. Förvaltingsresultat är desto viktigare och de ökade med 4% från 340 MSEK till 354 MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 43.29kr (jfr 41.3). Kassaflödet från den löpande verksamheten investeringsverksamheten uppgick till 68 MSEK som fås genom sålda fastigheter - köpta fastigheter. De minskade sina lån med 229 MSEK vilket är mer än dubbelt så stor minskning gentemot året innan. De delade ut 172 MSEK och har vid årets utgång 121 MSEK så att inte öka utdelningen verkar väl motiverat för att minska belåning och öka soliditet. Kassaflödet efter årsslutet var 4.57 kr per aktie (jfr 4.50) vilket är en ökning om än, en något mindre ökning. Soliditeten ökade med 1.5 procentenheter till 26.8% vilket får anses vara fortsatt lite i underkant. Diös mål är att hålla soliditet över 25%, kan man anta att det är ett tillräckligt högt mål? Räntetäckningsgraden ligger på 2.2 vilket är åt rätt riktning, den får gärna närma sig 2.5 men det verkar som Diös kommer kunna få till det utan att minska på vinstökningen. Eftersom de minskar belåningen får de även mer utrymme att göra nya förvärv samt förädlingar vilket ger möjlighet till ökad vinst.

Summa summarum så har Diös en något låg soliditet även om deras stora marknadsandel i norr och mindre känslighet för bostadspriser gör att Diös kan tyckas säkrare än vissa andra fastighetsbolag. Jag skulle lätt kunna se mig själv som ägare av Diös. Tyvärr tycker jag Diös är ganska rimligt värderat i skrivande stund och väljer att avvakta. Vill även gärna se om de kan få en jämnare resultat och utdelningsökning alternativt billigare pris.

Tankar om Diös?

2014-03-04

Portfölj Februari

Kanske lite sent men kan vara lämpligt att uppdatera hur portföljen ser ut. Försäljningar under februari var min spekulativa post i Starbreeze. Tydligen var de goda nyheterna redan inprisad och sålde till strax över "break even" då jag med dagens syn på aktier inte ser någon stabil intjäningsförmåga i bolaget och ser det som ett rent förhopningsbolag vilket jag vill försöka undvika. Även om de faktiskt tjänar pengar är det långt ifrån garanterat att de kommer i framtiden. Med denna försäljning och försäljningen av Softronic så fick kassan lite påfyllnad. Angående Softronic så blev YoC 7.16% och påverkar portföljens resultat positivt med 0.4%. Softronic kommer hållas under bevakning men känner inte att jag förstår mig på branschen samt tillväxt potential inom närmaste tiden och väljer att avvakta för tillfället.

Köp under perioden blev Sparebanken Øst och Nolato. Finns intresse har jag skrivit mer om dem här. Eftersom jag börjat känna mig tryggare i mina investeringar så såldes en del fonder av och de gav likvida för att ta en position i Bahnhof som jag skrev om här. Jag gillade även vad jag såg i Protector Forsikrings rapport och ökade innehavet något då rapporten inte ökade kursen något nämnvärt. Protector blir därmed mitt största innehav. Utdelningsökningen var trevlig och med mitt GAV får jag 8.26% direktavkastning.

Portföljen steg totalt 6% under februari vilket är 1 procent bättre än SIX30 Return Index vilket är klart godkänt. Väljer att jämföra med detta index då jag vill se om jag hade gjort bättre i att investera i Avanza ZERO vilket framtiden får utvisa. Det är inte riktigt en jämn jämförelse då jag inte bara investerar i Sverige men tycker det är intressant att veta. Alla rapporter är nu ute och den rapporterade utdelningen på hela portföljen ligger på 5.5%. Awilco och Statoils eventuella utdelningar är inte inräknande då de ej är rapporterade. Likaså kommer justeringar behövas eftersom växelkursen ändras vid utdelningsdatumet.
Här är min portfölj för Februari och varje innehavs storlek idag:


Här är varje innehavs storlek justerat för mitt GAV:
Som kanske syns står Protector Forsikring för största plus och Mr Green för största sänke med 38% plus respektive 25% minus. Är osäker på vilka grafer som är intressanta. Vinster och förluster är aldrig realiserade förrän försäljning så ur den synpunkten är den andra grafen av större intresse. Speciellt då jag främst letar högutdelning. Eftersom jag i framtiden tänkte försöka hitta mer tillväxt blir den första grafen av större intresse dock.

Övrigt så är börsen väldigt emotionell vad gäller Ryssland och vi får se vad som händer i slutändan. Awilco köptes utan utdelning idag och gick ner fem av sina 6.6 NOK som delades ut vilket är trevligt. Frågan är om detta beror på halvdålig likviditet men den var ner mindre än 5 NOK större delen av dagen. I februari blir det någon försäljning och nytt köp och får se när jag hinner skriva om det. Läser även Security Analysis för att främja mitt kunnande mot att bli en investerare.

Tankar om graferna? Portföljuppdateringen? Något som saknas som är av intresse vad gäller grafer eller information? Tankar om innehaven?