2014-06-11

Analys: Phoenix Group Holdings

Har funderat på brittiska Phoenix Group Holdings (LON:PHNX) ett längre tag, köpte även in den i portföljen. Såg dem då bloggaren ägamintid köpte in dem, och med en direktavkastning på 8% tyckte jag det var värt att kolla mer på. Tyvärr så tillkommer courtage kostnader på 750 kr vid köp av aktier på London börsen vilket medför att dels vill jag ta en större post och dels vill jag inte behöva köpa/sälja kortsiktigt. Det om något skulle försämra avkastningen. Blir en analys även om jag varit lite seg med att lägga upp dem. Kommer även att testa att betygsätta varje segment.

Konkurrens och arbetssätt
Phoenix Group förvaltar och monterar ner stängda pensions och livförsäkringsfonder och är den största pensionsförvaltaren i Storbritannien med över 5 miljoner kunder. Det som skiljer en stängd pensions fond från vanliga fonder är att den inte tar emot nya kunder och därmed inte får in nytt kapital även om visst inflöde av kapital förekommer (pga ändringar eller tillägg i fordringar). De enda nya verksamheten Phoenix Group tar på sig är livränta (även kallat annuitet). Livränta är när en kund betalar en premie för att efter pension få pengar regelbundet. Denna marknad väntas ändras inom snar framtid men det påverkar inte Phoenix Group något nämnvärt då det är en liten del av deras verksamhet. Deras främsta inkomstkälla är verksamheten kring de stängda fonder. Däribland fördelas inkomsten mellan avkastning på investeringar, förvaltningsavgifter (till den grad de överstiger kostnader) samt kundfordringar eftersom de löper ut. När fordringar löper ut tillfaller kapitalet Phoenix Group vilket möjliggör ett långt, stabilt, förutsägbart kassaflöde.

Då de inte hanterar öppna fonder minskar kostnaderna för att administrera nya åtaganden. Eftersom fodringar löper ut minskar vanligtvis inte kostnaden för administration då det kostar samma för hela fonden. Detta är dock annorlunda för Phoenix Group då de använder sig av externa bolag för administration av fordringar vilket gör att när antalet fordringar minskar, minskar i sin tur kostnader.

Fokus för bolaget under 2014 är ytterligare kontroll angående Solvency II som är ett EU-direktiv för att säkerställa tillräckligt mycket kapital inom försäkringsbolag för att likt Basel III kunna hantera framtida ekonomiska svårigheter. De jobbar löpande med att få reda på vad som krävs för att klara Solvency II och Basel III.

Bolaget verkar erbjuda en kvalitativ tjänst med konkurrenskraftiga priser som kan hållas lägre en deras konkurrenter. Att byta försäkringsbolag verkar inte helt lätt och Phoenix Group jobbar ständigt med att förbättra kontakt med kunderna. Hittar dock inte vad de har för direkta konkurrenter, med 5 miljoner kunder har de en stor marknadsandel och de hanterar bara stängda fonder då de vill hålla på med det de är bäst på. Jag tycker mig förstå deras arbetssätt men i brist på information om konkurrenter får de 3/5. Hade de haft mindre kundfokus hade jag varit mer orolig.

Finansiell ställning
Phoenix Group har en stark finansiell ställning. Deras IGD (European Insurance Groups Directive), ett mått på försäkringsbolag kapitaltäckningsgrad. Policyn är att ha över 0.5 miljarder överskottskapital och de har runt 1.2 miljarder i överskott. De förvaltar för närvarande 68.6 miljarder pund och nivån har inte ändrats senaste året.

De har en soliditet på 55% och efter försäljning av Ignis Managment(som jag valt att inte ge information om då den säljs) kommer de ha en soliditet på 61% eller en hävstång på 39%. Målet är att ha en hävstång mellan 35-40% vilket ger Phoenix Group utrymme att förvärva extra fonder för att få ut synergier. Den låga hävstången gör även att de får bättre kredit betyg och kan låna till förmånligare räntor. De arbetar kontinuerligt för att se över framtida reglering av marknaden i form av Basel III samt Solvency II. Med hävstång på 39%, som minskat från 58% 2010 så är Phoenix Group väl förberedda på framtida reglering.

Phoenix Group har en kassa på 9,224 MGBP och räntekostnader uppgår till 230 MGBP vilket ger en ränteteckningsgrad på 40. De klarar därmed mina riktlinjer med god marginal. 2013 tjänade de 999 MGBP efter skatt och 694 användes för att amortera lån och 120 MGBP till att ge utdelning. Vilket betonar deras enorma kassaflöde. Med detta får Phoenix Group 5/5.

Tillväxt och intjäningsstabilitet
För att bli mer effektiva samt gynna kunder mer har de infört ett nytt IT-system, som gjorts både skalbart och kostnadseffektivt. De gör även några olika nya modeller för att beräkna kostnader samt resultat för kunder vilket borde ytterligare effektivisera samt om inte ge fler kunder, öka sannolikheten att befintliga kunder stannar. Investeringar går bättre och under året gick 85% av deras förvaltade tillgångar över deras jämförelse index. Phoenix Group håller löpande på med diverse expansioner och andra planer. Som nämndes ovan så ser de konstant över förvärv för att få ytterligare synergier vilket gör att de kan öka sin intjäningsförmåga. 

Phoenix Group är väldigt måna om sina kunder och försöker ständigt att förbättra deras kundbemötande. Tex. var de först med att erbjuda pensionärer hela deras pension i en klumpsumma om de ville det, vilket många har accepterat. De är även måna om sina medarbetar och har blivit erkända för andra året i rad som en av de bästa arbetsgivarna i Storbritannien.

En positiv effekt av en stängd fond när det gäller pensionsfonder som Phoenix Group har är att när åtaganden löper ut, tillfaller allt bundet kapital Phoenix Group, vilket gör att nytt inflöde av pengar är väldigt pålitlig. Det gör även att de har möjlighet till en högre hävstång än deras konkurrenter

Phoenix Group väntas tjäna mindre nästkommande år men då CAPEX och belåning minskar ger det ändå utrymme för större vinstmarginal och höjd utdelning. Då är även eventuella optimeringar som ledningen kan tänkas göra ej inräknande. Med mindre amorteringar bör de dessutom kunna tillföra en ökande del av sitt kassaflöde till ägarna i form av utdelningar.

Intjäningsstabilitet ur ett 20 års perspektiv glappar genom att eftersom kapital frigörs bör det förvaltade kapitalet sina över tid. Detta har historiskt motverkats genom att ta på sig fler fonder och från dessa ta ut synergier. Hur de gör då är att hitta fonder som är MCAV neutrala eller handlas till rabatt. Sedan gör de fyra saker för att öka värdet. Omstrukturering, riskhantering, verksamhetsstyrning och outsourcing för att då få ut ett högre MCEV.

Då det fortfarande är viss osäkerhet om framtida förvärv och vad som händer med fonderna över tid får Phoenix Group 4/5.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Som kan avläsas av deras finansiella ställning och även intjäningsstabilitet så bör de inte ha några problem att både utöka sin utdelning samt att bibehålla utdelningen. Utdelningen är varje halvår och direktavkastningen i skrivande stund är runt 9%. De får dock mindre betyg då de inte delat ut i 5 år i rad då de inte existerat på börsen så länge. Utdelningstillväxten kommer begränsas av om de lyckas växa via förvärv eller ej då de inte har någon större organisk tillväxt. Kassaflödet kommer dock ge utrymme för fortsatt höjd utdelning.  Med detta får Phoenix Group 4/5.

Ledning och Ägarbild
Ledningen har satt tydliga mål inom hur mycket fritt kassaflöde man har, ökningen av värde samt minskning av hävstång. De nåde sitt mål om värdeökning av kapital ett år i förtid vilket tyder på att de är ganska konservativa i sina prognoser. Likaså tjänade de 817 MGBP under 2013 vilket var ganska mycket mer än deras mål på 650 - 750 MGBP per år. Kassaflödet har följt en liknande trend. I och med deras konservativa och lätt läsliga framtidsutsikter får jag större förtroende för ledningen.

De största ägarna är institutioner vilket ger minus för ägarsituationen. Vad gäller VD så har han inte ökat sin lön sedan han fick positionen 2011 och tackade nej till en löneökning i år. CFO fick en löneökning som motsvarar vad hans företrädare hade vilket verkar vettigt. Då de nåde samtliga krav för tilldelning av aktier tackade även här VD nej till 2/3 av antalet han var berättigad till. Deras löner ligger i nivå med branschkollegor och de äger båda en del aktier i Phoenix Group.
Med en stark och trovärdig ledning och en svagare ägarbild får Phoenix Group 4/5. Hade det varit ett mindre bolag hade ägarbilden behövt vara gynnsammare.

Risker
Nyligen meddelade Storbritanniens överseende organ att de skulle se över hur pensionsföretagen och hur de hanterar de stänga fonderna. Problemet är höga flyttkostnader och att äldre kunder inte får samma förmåner som nyare kunder kan tänkas få. Även om det är en risk så tycker jag Phoenix Group står väl till för att bemöta denna ändring då de har ett stort kundfokus och de nämnde själva i ett pressmeddelande att de välkomnar chansen att förbättra sitt agerande mot kunder. Det verkar även som att de inte är någon snabb process och de kommer inte gå igenom alla åtaganden utan bara en delmängd.

Den ovannämnda risken tycks vara den mest överhängande risken då de har ganska stabila finanser. Det bör då ses som en bransch risk och en politisk risk. De agerar i en ganska snäv bransch och har ingen diversifierad verksamhet att tala om, vilket även det är en risk. I deras fall så väljer de att fokusera på vad de är bäst på. En valuta risk tillkommer vid köp på andra börser dock bör den spela mindre roll över ett längre tidsperspektiv då jag anser att Punden är ganska stabil som valuta. Bolaget i sig har ingen valutarisk då intäkter och utgifter är i samma valuta. Utan diversifiering får de endast 4/5, men jag tycker att deras finansiella ställning och ledning kommer kunna hantera regulatoriska åtgärder i framtiden.

Nyckeltal vid analystillfälle

Pris per aktie: 6.61 GPB
Antal aktier: 224 820 000 st
Börsvärde: 1 554 MGPB
Net-cash: 115 MGPB
Vinst efter skatt: 145 MGBP
Vinst per aktie: 0,681 GBP
P/E: 18
Free cash flow: ~ 1000 MGPB
Eget kapital: 1 776 MGBP
Eget kapital per aktie: 7.9 GBP
P/BV: 0,88 ggr
Pay out-ratio (earnings): 84%
Pay out-ratio (FCF): 12%
Utdelning per aktie (prognos): 0.576 GBP
Direktavkastning: 8.56%
Utdelningstillväxt: ~ 10% 
Soliditet: 60,5%

Huvudsakliga källor som används är kapitalmarknadsdag, presentation och rapport.

Avslutningsvis har Phoenix Group blivit ett långsiktigt ägande med en angenäm direktavkastning i väntan på en uppvärdering. Även om bolaget inte värderas högre stödjer deras kassaflöde både tillväxt och utdelningar. Total betyget blev 4/5, får se med fler analyser om det funkar att betygsätta bolag på detta sätt.
Tankar om Phoenix Group och analysen? Något som jag missat?

Fortsättnings inlägg finnes här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar